Vragen ?

De kosten van je opleiding hangen af van je leeftijd, de
opleiding (BOL/BBL en niveau) die je gaat volgen en of je
een voltijd of deeltijd opleiding doet.

Kijk voor actuele informatie betreft de kosten van jouw opleiding op de website van DUO

Leermiddelen
Leermiddelen zijn kosten die noodzakelijk zijn om een
diploma te kunnen behalen (randvoorwaardelijk).
Hieronder vallen boeken (inclusief readers, lesbrieven
etc.). De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de
gekozen opleiding en liggen tussen de € 100,- en
€ 500,-. Van elke opleiding bestaat een opleidingsflyer
met meer informatie over deze kosten. Deze flyers staan
achterin de opleidingsmagazines en op www.rocva.nl.d. Duurzame materialen
Deze materialen (bijv. bedrijfskleding, gereedschapskist,
keukengereedschap) zijn verplicht en worden na
beëindiging van de opleiding je eigendom.

Excursies en werkweken
Aan excursies en werkweken die horen bij het onderwijsprogramma
moet je verplicht deelnemen. Het kan zijn
dat je hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. Kan of
wil je niet betalen, dan biedt de opleiding een alternatief
programma aan. Aan activiteiten die geen deel uitmaken
van het onderwijsprogramma mag je alleen deelnemen
als je vooraf betaald hebt. Kijk voor meer informatie op
www.rocva.nl/studiekosten

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. Kijk voor de meest recente informatie op
www.rocva.nl.

 • BOL en 16 of 17 jaar oud: je ouders kunnen een
  tegemoetkoming in je schoolkosten aanvragen.
  Hoe hoog deze tegemoetkoming is, hangt af van hun
  inkomen.
 • BOL en 18 jaar of ouder: meestal recht op
  studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit
  een basisbeurs én (afhankelijk van het inkomen van je ouders) een aanvullende beurs.
  Daarnaast kun je een rentedragende lening en OV-kaart aanvragen.
 • BBL: geen recht op studiefinanciering. Het leerbedrijf
  waar je in dienst bent, betaalt soms de
  opleidingskosten. Uitgebreide informatie vind je op
  de website van DUO: www.ocwduo.nl

Bij elke studie pagina, die te kiezen zijn onder “studies”,
vind je gedetailleerde informatie van elke opleiding uit dit mbo-domein
(vakgebied), zoals je vereiste vooropleiding en de
aanbevolen vakken. Hier vind je de toelatingseisen
waaraan je MINIMAAL moet voldoen om met een
opleiding te kunnen beginnen.
Tot een aantal opleidingen word je uitsluitend toegelaten
met een mbo-diploma van een verwante opleiding op
een lager niveau. Soms heb je een diploma met bepaalde
vakken nodig, zoals wiskunde of een tweede moderne
vreemde taal. De precieze toelatingseisen vind je op
www.rocva.nl.
LET OP: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden
ontleend.

Niveau 1: Entree-opleiding
Enkele jaren voortgezet onderwijs, minimaal 16 jaar en
een positief instroomadvies. www.rocva.nl/entree

Niveau 2: Basisberoepsopleiding
Positief instroomadvies en een mbo-diploma van
een verwante opleiding op niveau 1, vmbo-diploma
basisberoepsgerichte leerweg of gelijkwaardige
opleiding of ervaring.

Niveau 3: Vakopleiding
Positief instroomadvies en een mbo-diploma van
een verwante opleiding op niveau 2, vmbo-diploma
kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische
leerweg of gelijkwaardige opleiding of ervaring.
Niveau 4: Middenkaderopleiding
Positief instroomadvies, mbo-diploma van een
verwante opleiding op niveau 3, vmbo-diploma
kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische
leerweg, overgangsbewijs 3-4 havo/vwo.

Dat kun je doen door:

 • Druk op de oranje knop aanmelden. Je wordt nu doorgelinkt naar het aanmeld formulier.
 • Door op www.rocva.nl het aanmeldformulier in te vullen (duurt 10 minuten).
 • Door het webformulier op rocva.nl uit te printen en
  per post op te sturen.

Meld je vóór 1 april van het nieuwe schooljaar aan voor de opleidingen die
in september beginnen. En voor 1 december van het nieuwe schooljaar als
je in februari wilt beginnen. Aanmelden betekent
namelijk niet automatisch dat je wordt toegelaten.
Na een paar weken krijg je een uitnodiging voor een
intakegesprek. De plaatsingscommissie bepaalt
naar aanleiding van je vooropleiding, je motivatie en
verwachtingen of je toegelaten wordt. Voor sommige
opleidingen moet je een toelatingstoets doen.

Het ROCvA heeft ruim 300 mbo-opleidingen. Sluit je
opleiding niet helemaal aan op je wensen, dan kun je
binnen je domein makkelijk overstappen naar een andere
opleiding. Stap je over naar een opleiding van een ander
domein dan kan het zijn dat je een beetje studievertraging
oploopt. Ga naar de studieadviseur van je opleiding of
Loopbaan Expertise Centrum (LEC) voor meer informatie.

Het ROCvA heeft schoollocaties, de zogeheten MBO
Colleges, in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en
Hilversum. Deze website is puur gericht op de locatie te Hilversum.
Ben je geïnteresseerd in aan ander locatie? Kijk dan op www.rocva.nl/locaties.

Stage wordt in het mbo ook wel ‘beroepspraktijkvorming’
(BPV) genoemd. Elke opleiding heeft een bpv-bureau.
Bpv-bureau’s hebben veel contact met het bedrijfsleven
en helpen je met het zoeken naar een stageplaats.

Heb je nog geen diploma? Wil je toch naar het mbo?
Dat kan bij de Entree-opleidingen aan het ROC van
Amsterdam! Na Entree kun je doorstromen naar een
mbo-opleiding niveau 2 en/of aan het werk.

ROC van Amsterdam biedt Entree-opleidingen aan
binnen verschillende opleidingsrichtingen. Hier leer je
het mbo kennen en het werkveld waar je later wilt gaan
werken. Je krijgt lessen op school en je loopt stage. Het
programma duurt meestal een jaar. Een vast team van
docenten zal jou begeleiden en coachen zodat je kunt
doorstromen naar niveau 2 of naar werk.
Je studieloopbaanbegeleider staat altijd voor je klaar
als je extra hulp of begeleiding nodig hebt.

Er zijn twee vormen van Entree-opleidingen:

 • School & stage (Beroepsopleidende
  leerweg): 60% school en 40% beroepspraktijkvorming
 • Werken & leren (Beroepsbegeleidende
  leerweg): 20% school en 80% beroepspraktijkvorming.

Na Entree
Na een Entree-opleiding mag je door naar een
vervolgopleiding op mbo niveau 2. Is doorleren niets
voor jou? Tijdens het traject bekijken je docenten of
het mbo of de arbeidsmarkt bij je past. Binnen het
lesprogramma zal dan meer nadruk liggen op wat jij
nodig hebt.

Interesse?
Kijk voor locaties en meer info op www.rocva.nl/entree.

Dat verschilt per opleiding. Op www.rocva.nl staat bij
elke opleiding wat je kans op een stage en op een baan
is. Deze gegevens zijn afkomstig van
www.kansopwerk.nl, een website van een
onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven die informatie over opleidingen,
stage- en leerbanen en de arbeidsmarkt aanbiedt. De
cijfers geven de kansen aan op de huidige arbeidsmarkt.
Het is dus een momentopname, en de kansen kunnen
over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als
negatieve zin. www.kansopwerk.nl

De wet zegt dat je minimaal een mbo niveau 2 of havodiploma
moet halen. Dit wordt een startkwalificatie
genoemd. Hiermee vergroot je je kans op de arbeidsmarkt.

In het mbo sluiten de opleidingen op elkaar aan.
Met een diploma op niveau 2 kun je binnen je domein
(opleidingsrichting) doorstromen naar een opleiding
op niveau 3. De opleidingen op niveau 4 sluiten aan op
verwante hbo-opleidingen. Het ROCvA werkt samen
met een aantal hbo-instellingen om de doorstroom zo
optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bij het ROCvA hoef je niet te kiezen tussen topsport
en studie. Op het ROCvA maken de studiebegeleider
van de opleiding en de topsportbegeleider samen met
jou een aangepast studieprogramma. Hierbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met je trainingen
en wedstrijden. Voor meer informatie en vragen kun je
contact opnemen met: sportservice@rocva.nl.

Alleen studenten met een studentenpas hebben toegang
tot de schoolgebouwen. Het ROCvA vindt het belangrijk
dat iedereen zich er veilig voelt en dat mensen die met
verkeerde bedoelingen naar binnen willen, de school niet
binnenkomen.

Op het ROCvA krijg je beroepsgericht onderwijs (ook
wel competentiegericht onderwijs genoemd) waarin
je de kennis, houding en vaardigheden leert om een
bekwaam vakman/-vrouw te worden. Tijdens échte
beroepssituaties leer je precies wat het bedrijfsleven
of een zorginstelling van je vraagt. Leer je snel? Dan
kan je opleiding korter worden! Met je persoonlijke
begeleider op school bepaal je twee keer per jaar welke
vaardigheden je al onder de knie hebt en welke lessen
je nog moet volgen. Naast praktijkopdrachten die je
individueel of in een groepje uitvoert, doe je ook tijdens
je stage veel ervaring op. Al doende leer je van mensen
uit de praktijk de kneepjes van het vak. In een portfolio verzamel je al je werkstukken, toetsresultaten,
stages etc., zodat je aan je toekomstige
werkgever kunt laten zien wat je allemaal in huis hebt.

Sinds 2010 heeft het ROCvA een Studentenraad. Deze
studentenraad bestaat uit mbo-studenten die zijn
gekozen door medestudenten. De studenten gaan in
gesprek met het bestuur over problemen en oplossingen
en met hun medestudenten over zaken die verbeterd
kunnen worden. www.rocvastudentenraad.nl

De Minister van Onderwijs heeft de eisen voor het
taal- en rekenniveau van mbo-studenten verhoogd.
Vanaf 2014 worden er stapsgewijs landelijke examens
Nederlandse taal, rekenen en Engels ingevoerd.
Eerst doen alle mbo 4 studenten mee aan het examen
Nederlands. In 2015 komt hier ook rekenen bij. Mbo 2
en 3 volgen een jaar later met Nederlands en rekenen.
Voor mbo 4 studenten is Engels ook een examenvak. Een
goed taal- en rekenniveau is belangrijk voor een goede
overstap naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding.
In alle mbo opleidingen staat Nederlandse taal en
rekenen op het rooster. Voor studenten die dit nodig
hebben wordt extra begeleiding ingezet.